Handleplan for mobning

Aale Hjortsvang Børnebys mobbepolitik

Definition af mobning

Ofte benyttes begrebet mobning i flæng eller som synonym for mere uskyldige former for drillerier. Det er derfor vigtigt at præcisere begrebet. En person er mobbet eller plaget, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer.Ved negative handlinger kan der være tale om:

Direkte fysisk vold, skub, slag, spark etc.

Handlinger ledsaget af ord, trusler og hån, samt det at sige ubehagelige og lede ting.

Handlinger uden ord ved brug af grimasser, gestus, ved at vende vedkommende ryggen eller ved ikke efterkomme en persons ønsker for at irritere eller såre.

Negative handlinger kan også udtrykkes mere indirekte gennem social isolering, udelukkelse fra gruppen og via de sociale medier.

 

Det bør understreges, at man ikke kalder det mobning, når to fysisk eller psykisk omtrent lige stærke personer er i konflikt, skændes eller slås. For at man kan tale om mobning, må der være en vis ubalance i styrkeforholdet: Den, der bliver udsat for de negative handlinger, har normalt ikke så let ved at forsvare sig og er ofte lidt hjælpeløs, overfor den eller dem, der plager ham eller hende.

Signaler på mobning

Den mobbede vil være tilbøjelig til at:

Blive passiv, trække sig ud af fællesskabet.

Gå for sig selv og være alene i frikvartererne/fri leg.

Søge megen voksenkontakt.

Gå tilbage i udviklingstrin.

Udvise ringe selvtillid.

Komme let ud af balance, blive opfarende eller indelukket.

Komme for sent eller ønsker/ beder om lov til at udeblive fra

Børnebyen.

Miste eller få ødelagt ting, tøj o.lign uden forklaring.

Klare sig dårligere fagligt.

Være bange for at komme i Børnebyen.

Voksne omkring børnene skal være opmærksomme på ovenstående advarselssignaler, men ingen af signalerne peger i sig selv på mobning, men kan være forårsaget af andre ting. Men pludselige eller store forandringer i adfærden er vigtige tegn.

Hvad gør vi for at modvirke mobning i Børnebyen?

Generel opmærksomhed på ovennævnte signaler på mobning, fra børnebyens personale.

Børnebyen har materiale til forebyggelse af mobning, der arbejdes med i børnehaven og indskolingen. Personalet forsøger at følge op på opståede konflikt situationer og afslutte dem inden dagens ophør. 

Ved forældresamtaler indgår et punkt om barnets trivsel.

Emnet mobning kan være et punkt på forældremøder for alle børn.

Alle i Børnebyen kan aftale og udarbejde samværsregler for de forskellige grupper børn.

 

Hvordan kan forældrene være med til at forebygge mobning i Børnebyen?

Støt dit barn i at indgå legeaftaler på kryds og tværs – både i skolen og i fritiden.

Tal ikke dårligt om de andre børn, deres forældre, eller personalet i børnebyen.

Indfør social fødselsdagspolitik.

Opmuntre dit barn til at sige fra og til at støtte og forsvare kammerater.

Vær åben og positiv, når andre forældre fortæller om deres barns problemer.

 

Hvis mobning forekommer alligevel:

For at kunne afhjælpe problemet, skal Børnebyen kende til problemet.

Den, der får kendskab til den dårlige trivsel/mobningen, kontakter børnebyens personale.

Personalet orienterer de voksne der er sammen med børnene i det daglige, som derefter aftaler, hvordan problemet skal gribes an. De berørte forældre og ledelsen orienteres, og der afholdes samtaler med de involverede børn. Der afholdes eventuelt et børnemøde, og der kan evt. indhentes hjælp hos rådgivningsteamet. (psykolog, sundhedsplejerske og socialrådgiver.)

Personalet omkring det enkelte barn følger udviklingen til problemet er løst – og holder ledelse og forældre orienteret.

 

Hvis mobningen fortsætter og virker uløselig:

Forældre til de berørte børn indkaldes til møde med ledelsen og personalet for sammen at finde løsninger på problemerne.

Ledelsen overtager styringen af indsatsen mod mobningen. Eventuelle sanktioner og beslutninger tages efter samråd med de relevante myndigheder og de berørte forældre, og i sin yderste konsekvens kan det ende med, at mobberen henvises til en anden institution.