Private devices i skoletiden

I Aale Hjortsvang skole ønsker vi at indføre en forsøgsordning hvor digitale devices kun anvendes når de inddrages i undervisning.

Vi ønsker at skabe en bedre trivsel og tættere tilhørsforhold ved at;

  • være mere fysisk sammen
  • have mere øjenkontakt i relationer og leg
  • I større grad se og afkode kropssprog

og forventer at dette vil give et bedre socialt samvær mellem eleverne i frikvarterene men også i samarbejde i undervisningen.

Vi ønsker at reducere konflikter og dårlig sprog/kommunikation, der udspringer af anvendelse af devices, for bedre at kunne opfange og hjælpe med konflikthåndtering eleverne imellem og dermed hjælpe til at finde balance og give dem et godt fundament at konflikthåndtere i fremtiden.

Vi har en forventning om, at mobning reduceres.

Vi har en forventning om, at mobning har en mindre grov karakter og bliver svære at få medløbere ved face-face kontakt frem for over digital kommunikation.

Vi ønsker det skal bidrage til en bedre koncentration i den daglige undervisning (en glemt lydløs-indstilling eller en vibrerende telefon i tasken tager lige så meget koncentration fra elever som var den synlig/tilgængelig – det tager op til 10 min at komme tilbage på sporet efter en afbrydelse).

Vi har overvejet hvordan fx mindre fysisk stærke eller fagligt svage elever med gode digitale kundskaber kan komme til at shine med deres kompetencer og vurderer at lærer bør sikre at disse elevers kompetencer i større grad bringes i spil ved digital anvendelse i undervisningen.

Spil og digital kommunikation (”always on”) er vanedannende. For meget anvendelse kan lede til stress.

Bevægelse frem stilsiddende frikvarterer (samle ny energi til næste undervisningstime ved at give hjernen en pause, undgå nakke spændinger).

 

Forsøgsordningen

I Aale Hjortsvang skole ønsker vi at indføre en forsøgsordning hvor digitale devices kun anvendes når de inddrages i undervisning.

Dette for alle klassetrin 0.-6. klasse.

Ved skoledagens begyndelse indsamles elevernes devices/eleverne lægger selv devices til opbevaring i et mobilhotel. (aflåst)

Devices kan tages i brug, når det vurderes af læreren at det er relevant at inddrage den i undervisningen.

Er der behov for at kontakt til forældre kan det enten gøres ved aftalt brug eller anvendelse af telefon på kontoret, ligesom forældre kan henvende sig til skolen, hvis de skal have fat i deres børn.

Forsøgsordningen ønsker vi kører hen over efteråret og del-evalueres på skolebestyrelsesmødet umiddelbart inden jul eller umiddelbart lige efter jul for at fortsætte i foråret og endelig evalueres før afslutning af skoleåret således forsøgsordningen kører både over en vinter og en forårsperiode.

Endvidere ønsker arbejdsgruppen at inddrage dette i RM samarbejdet til fællesmødet i marts i en form der kan aftales i del-evalueringen i bestyrelsen.

Evalueringen vil primært tage udgangspunkt i hvad positive og negative konsekvenser ordningen har med udgangspunkt i lærernes og elevernes behov.

Forsøget blev evalueret i foråret 2018 og ordningen er gjort permanent.